Kraków 20.07.2020 r.

OGŁOSZENIE 

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW S.A. w Krakowie informuje, że od dnia 1 marca 2021 obowiązywać będzie zasada tzw. “dematerializacji akcji” przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, w tym także BIPROKOM-KRAKÓW S.A.

Dematerializacja akcji, to proces polegający na pozbawieniu akcji jej materialnego nośnika, czyli formy papierowej i zastąpienie go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze. W żaden sposób nie zmienia to statusu prawnego dokumentu, który akcjonariusz posiada i nie zmienia praw i przywilejów akcjonariusza. Dokumenty papierowe zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) zostają zastąpione dokumentem elektronicznym prowadzonym w formie rejestru przez właściwy do takich czynności podmiot, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIPROKOM KRAKÓW S.A. w drodze uchwały.

W celu przeprowadzenia dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 akcjonariusze BIPROKOM-KRAKÓW S.A. zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, konieczne będzie złożenie dokumentów akcji w Spółce. Spółka będzie wzywać wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie BIPROKOM KRAKÓW S.A. Każdy akcjonariusz otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu.

O terminie, od którego dokumenty akcji będą mogły być składane, BIPROKOM-KRAKÓW S.A. poinformuje odrębnym ogłoszeniem. Wezwanie ukaże się pięciokrotnie na stronie internetowej w zakładce “Dla Akcjonariuszy”