Kraków 27.04.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2022 r.: finansowego, Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,

b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,

c) podziału zysku za 2022 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie, zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 84/2023 (6735) z dnia 2 maja pod pozycją 21641

******************

Kraków 06.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Krakowie, plac Na Stawach 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2021 r.: finansowego, Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,

b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,

c) podziału zysku za 2021 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu zbywania i zastawiania akcji imiennych emitowanych przez BIPROKOM-KRAKÓW S.A.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie, zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2022 (6481) z dnia 28 kwietnia pod pozycją 22858

******************

Kraków 02.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd BIPROKOM-KRAKÓW Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w dniu 16 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000107217, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Krakowie, Plac Na Stawach 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Komisji Wyborczej.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zastępców, sekretarza, protokolanta i Komisji Wnioskowej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za 2020 r.: finansowego, Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,

b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,

c) podziału zysku za 2020 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

W § 5 ust.1 skreśla się dotychczasowe zapisy punktu a) oraz punktu b) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

„a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.850 (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały objęte przed

dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku;

b) 18.559 (osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych i 11.699 (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji

imiennych zwykłych, które zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące

piątego roku”.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 punkt a) i punkt b) Statutu

Spółki:

„a) 12.770 (dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych i 7.080 (siedem tysięcy osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, które zostały

objęte przed dniem pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku;

b) 20.717 (dwadzieścia tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych i 9.541 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych, które

zostały objęte po dniu pierwszym stycznia dwa tysiące pierwszego roku, z prawem do dywidendy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku”.

Ogłoszenie, zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93/2021 (6268) z dnia 17 maja na stronie 16 pod pozycją 31374

******************

Kraków 18.12.2020 r.

PIĄTE (OSTATNIE) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A. informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, podpisał umowę na prowadzenie rejestru z firmą Dom Maklerski BDM S.A.

W związku z powyższym Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A z siedzibą w Krakowie, w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Plac na Stawach 1 (II piętro), 30-107 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

Z uwagi na obowiązujące w okresie pandemii procedury związane z ograniczeniem osób przebywających na terenie budynku do osób uprawnionych, będziemy zobowiązani za  wcześniejsze umówienie wizyty – telefon 124227653 w.143 lub w.141 albo mail: tbiziorek@biprokom.com.pl.

******************

Kraków 23.11.2020 r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A. informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, podpisał umowę na prowadzenie rejestru z firmą Dom Maklerski BDM S.A.

W związku z powyższym Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A z siedzibą w Krakowie, w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Plac na Stawach 1 (II piętro), 30-107 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

Z uwagi na obowiązujące w okresie pandemii procedury związane z ograniczeniem osób przebywających na terenie budynku do osób uprawnionych, będziemy zobowiązani za  wcześniejsze umówienie wizyty – telefon 124227653 w.143 lub w.141 albo mail: tbiziorek@biprokom.com.pl.

******************

Kraków 26.10.2020 r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A. informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, podpisał umowę na prowadzenie rejestru z firmą Dom Maklerski BDM S.A.

W związku z powyższym Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A z siedzibą w Krakowie, w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Plac na Stawach 1 (II piętro), 30-107 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

Z uwagi na obowiązujące w okresie pandemii procedury związane z ograniczeniem osób przebywających na terenie budynku do osób uprawnionych, będziemy zobowiązani za  wcześniejsze umówienie wizyty – telefon 124227653 w.143 lub w.141 albo mail: tbiziorek@biprokom.com.pl.

******************

Kraków 05.10.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A. informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, podpisał umowę na prowadzenie rejestru z firmą Dom Maklerski BDM S.A.

W związku z powyższym Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A z siedzibą w Krakowie, w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Plac na Stawach 1 (II piętro), 30-107 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

Z uwagi na obowiązujące w okresie pandemii procedury związane z ograniczeniem osób przebywających na terenie budynku do osób uprawnionych, będziemy zobowiązani za  wcześniejsze umówienie wizyty – telefon 124227653 w.143 lub w.141 albo mail: tbiziorek@biprokom.com.pl.

******************

Kraków 11.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A. informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, podpisał umowę na prowadzenie rejestru z firmą Dom Maklerski BDM S.A.

W związku z powyższym Zarząd spółki BIPROKOM-KRAKÓW S.A z siedzibą w Krakowie, w związku z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Plac na Stawach 1 (II piętro), 30-107 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

Z uwagi na obowiązujące w okresie pandemii procedury związane z ograniczeniem osób przebywających na terenie budynku do osób uprawnionych, będziemy zobowiązani za  wcześniejsze umówienie wizyty – telefon 124227653 w.143 lub w.141 albo mail: tbiziorek@biprokom.com.pl.

Dematerializacja akcji – proces polegający na zamianie materialnego nośnika w formie papierowej na elektroniczny zapis w odpowiednim rejestrze. Autorem ustawy jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W uzasadnieniu projektu wskazuje, iż celem dematerializacji akcji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym. Dematerializacja akcji jest procesem obowiązkowym dla każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej. Proces dematerializacji w żaden sposób nie zmienia statusu prawnego dokumentu, który Państwo posiadacie i nie zmienia Waszych praw i przywilejów jako akcjonariuszy (np. dywidendy). Dokumenty papierowe zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku, zostają zastąpione dokumentem elektronicznym prowadzonym w formie rejestru. Rejestr zgodnie z ustawą, zostanie uruchomiony z dniem 1 marca 2021 przez Dom Maklerski BDM S.A. Podmiot został wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2020

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obowiazkowy-zapis-cyfrowy-akcji-rzad-przyjal-projekt-zapobiegajacy-naduzyciom-finansowym

 

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. (dalej BDM) ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM REJESTRU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI (dalej RAS) POBIERANYCH OD AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BIPROKOM-KRAKÓW S.A.

obowiązuje od 1 marca 2021 r.

I. OPŁATY ZA USŁUGI

1. Przeniesienie własności akcji, w szczególności na podstawie umowy cywilno-prawnej  

0,49 %

wartości transakcji/przeniesienia akcji, nie mniej niż 50 złi nie więcej niż 1000 zł z zastrzeżeniem pkt 2 .
2.. Przeniesienie własności akcji w wyniku postępowania spadkowego  

50

3. Wydanie odpisu z RAS w formie elektronicznej  

50

4. Wydanie odpisu z RAS w formie papierowej  

10

od strony, nie mniej niż 50 zł, nie więcej niż 500
5. Wydanie imiennego świadectwa rejestrowego akcji  

50

6. Blokada akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności (w szczególności umowa blokady, zastawu, zastawu

rejestrowego)

 

0,19%

przedmiotu blokady, nie więcej niż 1000 zł
7. Wystawienie duplikatu dokumentu  

50

8. Wydanie zaświadczeń, zestawień i innych dokumentów  

50

9. Przelew środków pieniężnych na żądanie organu egzekucyjnego  

50

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
 1. W przypadku transakcji lub innego przeniesienia własności akcji, blokady akcji zawartych poniżej wartości nominalnej akcji, wartość o których mowa w pkt. I.1., I.2., I.7.i I.8 wyliczana jest od wartości nominalnej akcji.
 1. Wszystkie opłaty są opłatami brutto, obejmującymi obowiązujące stawki podatku VAT.
 2. Wysokość opłat za inne usługi niewymienione w niniejszej tabeli ustala się w drodze negocjacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd BDM może ustalić opłaty na poziomie niższym niż przedstawione w tabeli.

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 3. Postanowienia końcowe.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • §1

Niniejszy „Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.” określa warunki prowadzenia przez Dom Maklerski BDM S.A. rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm., dalej: KSH) oraz przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm., dalej: Ustawa o obrocie).

 • §2
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
 2. Domu Maklerskim, BDM – rozumie się przez to Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej,
 3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski BDM S.A.,
 4. Umowie – rozumie się przez to Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartą z Domem Maklerskim,
 5. Emitencie, Spółce – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę lub zamierza zawrzeć Umowę,
 6. Rejestrze akcjonariuszy – rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3282 KSH,
 7. Akcjonariuszu – rozumie się przez to podmiot wpisany do Rejestru akcjonariuszy,
 8. formie pisemnej – rozumie się przez to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli lub złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 78 i 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.),
 9. Krajowy Rejestr Sądowy – rozumie się przez to rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 10. Dyspozycja – oświadczenie woli lub wiedzy dotyczące akcji lub środków pieniężnych, w szczególności żądanie dokonania wpisu w Rejestrze akcjonariuszy obejmującego zmianę właściciela akcji, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, użytkowania akcji.
 11. Pojęcia i określenia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Ustawie o obrocie oraz KSH.
 12. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do akcji stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki o ile Emitent zlecił BDM prowadzenie rejestru tychże praw majątkowych.
 • §3
 1. Dom Maklerski identyfikuje i weryfikuje Emitenta (beneficjenta rzeczywistego), w szczególności:
 2. przy zawieraniu Umowy,
 3. przy przeprowadzaniu transakcji, transakcji okazjonalnej lub innych czynnościach, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm., dalej: Ustawa AML) lub właściwym aktem prawnym zastępującym Ustawę AML,
 4. gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w ust. a. i b. są prawdziwe lub pełne,
 5. w przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 6. W przypadku, gdy Dom Maklerski nie jest w stanie wykonać czynności, o których mowa w ust.1, nie podpisuje Umowy, nie wykonuje transakcji, nie wykonuje transakcji okazjonalnej, oraz rozwiązuje zawartą już Umowę.
 7. Dom Maklerski, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie wymienionej w ust.1, pkt b. może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób reprezentujących Emitenta, osób upoważnionych do działania w imieniu Emitenta, Akcjonariuszy oraz sporządzać ich kopie.
 8. Dom Maklerski, w celu i w zakresie wykonania Umowy, w tym w zakresie wykonania obowiązków określonych w ust. 1-3 powyżej, ma prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 9. Dom Maklerski ma zawsze prawo żądać od Emitenta lub osób wskazanych w ust. 3 aktualnych dokumentów i danych, pozwalających ustalić beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy określonej w ust.1.
 10. W przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 3282 KSH, przez klienta BDM, w rozumieniu Ustawy AML, rozumie się wyłącznie Akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do Rejestru akcjonariuszy w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu. W związku z powyższym Akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik akcji żądający dokonania wpisu podlega zastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z art. 34 Ustawy AML.
 • §4
 1. Podstawą świadczenia usługi prowadzenia Rejestru akcjonariuszy jest Umowa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim a Emitentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Dom Maklerski podpisze Umowę pod warunkiem, iż spełniony został wymóg określony w art. 3281 5 KSH. Jeżeli przedmiotowy wymóg nie został spełniony BDM podpisze umowę zawierającą warunek spełnienia w/w obowiązków.
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia przez obie strony podpisów na Umowie.
 4. W przypadku dokumentów wystawionych poza granicami Polski, BDM może zażądać poświadczenia dokumentów przez organy upoważnione na podstawie prawa miejscowego, a następnie uwierzytelnienia tych dokumentów przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
 5. BDM może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Emitent jest wpisany na listę sankcyjną lub ostrzegawczą prowadzoną przez organy państw lub instytucji międzynarodowych, w szczególności na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez polski organ nadzoru.
 6. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego jest ustalane z Emitentem indywidualnie w Umowie.
 7. Dom Maklerski może odmówić wykonania czynności na zlecenie Emitenta do czasu uregulowania przez Emitenta zaległych opłat. Dom Maklerski dochodzi należnych świadczeń pieniężnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dom Maklerski kontaktuje się z Emitentem w sposób określony w Umowie.
 9. W zakresie wykonywania czynności, o których mowa w § 7 Regulaminu, Dom Maklerski może korzystać z doradztwa zewnętrznych kancelarii prawnych przy zobowiązaniu ich do zachowania tajemnicy zawodowej na równi z obowiązkiem Domu Maklerskiego do zachowania tajemnicy zawodowej wynikającej z Ustawy o obrocie.
 • Umowa zostaje zawarta na czas określony w Umowie.
 • §5
 1. Spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne przy zawieraniu Umowy składają aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego i tekst jednolity statutu Spółki.
 2. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust.1 nie zawierają informacji na temat numeru statystycznego Regon i(lub) Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby prawne przedstawiają dodatkowo zaświadczenia dotyczące nadania w/w numerów.
 3. Osoby prawne przy zawieraniu Umowy przekazują adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych.
 4. W imieniu Emitenta Umowę podpisują osoby uprawnione do działania w imieniu Emitenta lub ustanowiony przez te osoby Pełnomocnik, okazując oryginał właściwego pełnomocnictwa.
 5. Osoby zagraniczne w celu zawarcia Umowy zobowiązane są do przedstawienia w Domu Maklerskim stosownych dokumentów, odpowiadających dokumentom krajowym wymaganym od podmiotów krajowych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Dom Maklerski może żądać złożenia polskojęzycznej wersji sporządzonej przez tłumacza przysięgłego dokumentów przedkładanych przez Emitenta lub Akcjonariusza.
 6. Jeżeli Emitent nie posiada aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – Dom Maklerski może pobrać aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 7. Emitent może wskazać w Umowie jako adres do korespondencji adres inny niż adres siedziby. Jednocześnie jako adres korespondencyjny nie może zostać wskazany przez Emitenta adres Domu Maklerskiego.
 8. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisują osoby upoważnione zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pracownik Domu Maklerskiego posiadający stosowne pełnomocnictwo albo agent firmy inwestycyjnej.
 • §6
 1. Umowa może zostać zawarta w drodze korespondencyjnej. W tym celu Dom Maklerski przesyła Emitentowi do wypełnienia formularze zawierające tekst Umowy i Regulaminu wraz z odpowiednimi dokumentami.
 2. Dom Maklerski ocenia czy przedstawione przez Emitenta dane pozwalają na zawarcie Umowy. Dom Maklerski ma prawo zażądać uzupełnienia odpowiednich danych i dokumentów dotyczących Emitenta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości osób działających w imieniu Emitenta, warunkując zawarcie Umowy spełnieniem przez Emitenta powyższego obowiązku.
 • §7

Do zadań Domu Maklerskiego w zakresie utworzenia i prowadzenia Rejestru akcjonariuszy należy w szczególności:

 1. utworzenie Rejestru akcjonariuszy po spełnieniu przez Spółkę wszystkich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy,
 2. prowadzeniu rejestru akcjonariuszy Spółki zgodnie z przepisami KSH, w tym w szczególności dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w KSH, dotyczących przeniesienia własności akcji, dokonywanie blokad, zastawów na akcjach, udostępnianie danych zawartych w rejestrze podmiotom upoważnionym, wydawanie świadectw rejestrowych,
 3. wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, chyba że Umowa stanowi inaczej i statut Spółki stanowi lub będzie stanowił inaczej,
 4. rejestrowanie praw poboru akcji Spółki,
 5. wykonywanie innych czynności w ramach usługi Rejestru akcjonariuszy, które wynikają lub będą wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych pomiędzy Spółką a BDM lub stanowisk organów państwowych, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.
 • §8
 1. BDM tworzy Rejestr akcjonariuszy po spełnieniu przez Spółkę obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w Rejestrze akcjonariuszy.
 • §9

O ile umowa pomiędzy Domem Maklerskim a Emitentem nie stanowi inaczej, pełnomocnictwo Emitenta lub Akcjonariusza może być udzielone w formie:

 1. pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w Domu Maklerskim w obecności pracownika Domu Maklerskiego poświadczającego autentyczność podpisu,
 2. pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 3. pełnomocnictwa notarialnego,
 4. innej niż wymienione powyżej, o ile taką formę zaakceptuje Dom Maklerski.
 • §10

Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane w jednej z form wymienionych w § 9.

 • §11

Odwołanie lub zmiana treści pełnomocnictwa staje się skuteczna wobec Domu Maklerskiego niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji przez Dom Maklerski, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po jej otrzymaniu.

 1. PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY.
 • §12
 1. Rejestr akcjonariuszy zawiera:
 • firmę, siedzibę i adres Spółki;
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru;
 • datę zarejestrowania Spółki i emisji akcji;
 • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) Akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i BDM przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
 • na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i BDM przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;
 • na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;
 • na żądanie Akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
 • wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją;
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec Spółki.
 1. Rejestr akcjonariuszy może zawierać dodatkowe elementy jeżeli statut Spółki zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w Rejestrze akcjonariuszy.
 2. Akcjonariusz może przekazać BDM oświadczenie Akcjonariusza, obejmujące informacje ułatwiające kontakt BDM z Akcjonariuszem, wg wzoru udostępnionego przez BDM.
 • §13
 1. BDM dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie Spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.
 2. W przypadku zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza przez komornika sądowego w trybie art. 9113 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także w przypadku przekazania zawiadomienia przez organ egzekucyjny w trybie art. 95a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) albo wniosku w trybie art. 95f § 2 tej ustawy, ujawnienie w Rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw majątkowych Akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.
 3. Przed wpisem w Rejestrze akcjonariuszy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2, BDM powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis.
 4. Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć BDM dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu w oryginale, odpisie poświadczonym notarialnie lub odpisie poświadczonym przez Spółkę (np. dokumenty spadkowe, bankowe umowy zastawu, dokumenty sądowe). Umowy sprzedaży, darowizny i inne umowy cywilnoprawne przenoszące własność akcji powinny być zawarte w obecności pracownika BDM (co najmniej strona zbywająca) lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (co najmniej podpis strony zbywającej) lub w formie aktu notarialnego-

BDM dokonuje wpisu w Rejestrze akcjonariuszy również na żądanie Spółki w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki lub inne dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu (np. dokumenty spadkowe, umowy cywilnoprawne przenoszące własność akcji), udostępnione BDM przez Spółkę w formie skanów, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie, z adresu Spółki wskazanego w § 13 ust. 3.

 1. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie Akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym, w jednej z form wskazanych w poprzednim zdaniu.
 2. BDM bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. BDM nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
 3. Przy dokonywaniu wpisów do Rejestru akcjonariuszy BDM uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją wskazane w statucie Spółki.
 4. O dokonanym wpisie BDM niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz Spółkę. W przypadku niedokonania wpisu BDM niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.
 5. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej Spółka i Akcjonariusze przekazują Dyspozycje Domowi Maklerskiemu dotyczące akcji i środków pieniężnych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 11.
 • Jeżeli Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i BDM przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, Strony komunikują się ze sobą w ten sposób.
 • BDM przekazuje Spółce powiadomienia, o których mowa w ust. 7 oraz § 17 ust. 2 na adres e-mail Spółki wskazany w Umowie.
 • BDM może udostępnić Akcjonariuszom dostęp do Rejestru akcjonariuszy poprzez sieć Internet. Wówczas Akcjonariusz będzie mógł składać oświadczenia woli lub wiedzy w postaci elektronicznej w zakresie udostępnionym przez BDM.
 • §14
 1. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem 452 § 1 KSH, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę. Przepis art. 343 § 1 KSH stosuje się.
 3. W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy może nastąpić po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego.
 • §15
 1. Na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji BDM wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Przedmiotowe żądanie powinno być złożone osobiście w BDM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i BDM przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 2. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w Rejestrze akcjonariuszy.
 3. BDM jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.
 4. Na każdy rodzaj akcji wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe.
 5. Świadectwo rejestrowe zawiera:
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa rejestrowego;
 • liczbę akcji;
 • rodzaj, serię i numer;
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
 • wartość nominalną akcji;
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń Akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do akcji;
 • informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z akcji;
 • datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;
 • cel wystawienia świadectwa rejestrowego;
 • termin ważności świadectwa rejestrowego;
 • wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu BDM.
 1. Dokument świadectwa rejestrowego wystawiony z naruszeniem ust. 5 pkt 1-6, 8, 10 lub 12 jest nieważny. Brak podpisu, o którym mowa w ust. 5 pkt 12, nie powoduje nieważności, jeżeli dokument świadectwa rejestrowego został wystawiony przy zachowaniu formy dokumentowej.
 • §16
 1. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego BDM przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten BDM dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w Rejestrze akcjonariuszy.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, te same akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw rejestrowych jest odmienny. W kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych.
 3. BDM dokonuje ustanowienia i znoszenia blokady akcji w Rejestrze akcjonariuszy na mocy stosownego postanowienia organu upoważnionego do tego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • §17
 1. Utratę ważności świadectwa rejestrowego powoduje:
 • upływ terminu jego ważności;
 • przeniesienie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych akcji, wystawionego zastawcy;
 • przeniesienie akcji w postępowaniu egzekucyjnym – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
 • dokonanie przymusowego wykupu akcji – w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego akcji objętych przymusowym wykupem;
 • zniszczenie lub utrata dokumentu świadectwa rejestrowego.
 1. O utracie ważności świadectwa rejestrowego, z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, BDM niezwłocznie zawiadamia Spółkę.
 2. W przypadku utraty ważności świadectwa rejestrowego z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 5, na żądanie Akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu, zgłoszone przed upływem terminu ważności wskazanego w zniszczonym lub utraconym dokumencie świadectwa rejestrowego, BDM wystawia nowy dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego, w formie wskazanej w § 13 ust. 4.
 • §18
 1. BDM wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, chyba że statut Spółki stanowi inaczej.
 2. W tym celu Spółka zobowiązana jest poinformować BDM o wysokości świadczeń przypadających na 1 akcję oraz określić dzień według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do świadczeń za dany rok obrotowy (Dzień D), przekazując niezwłocznie kopię stosownej Uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Jeżeli Spółka nie pobierze samodzielnie z Rejestru akcjonariuszy informacji o Akcjonariuszach uprawnionych do świadczeń, wówczas BDM, na wniosek Spółki, na podstawie informacji określonych w ust. 2, sporządzi na koniec Dnia D listę Akcjonariuszy uprawnionych do świadczeń i prześle ją do Spółki na adres e-mail Spółki wskazany w Umowie.
 4. Spółka ma obowiązek dostarczyć BDM środki niezbędne do wypłaty świadczeń co najmniej na 2 dni robocze przed ich wypłatą uprawnionym Akcjonariuszom.
 5. Wraz z przekazaniem środków pieniężnych Spółka przesyła BDM w formie elektronicznej plik, w formacie wskazanym przez BDM, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki przy pomocy podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem, który będzie zaszyfrowany ustalonym pomiędzy Stronami kluczem pgp, zawierający listę Akcjonariuszy uprawnionych do świadczeń wraz z numerami rachunków bankowych na jakie BDM ma wysłać środki Akcjonariuszom. BDM nie ponosi odpowiedzialności za brak numerów rachunków bankowych lub błędy w numerach rachunków bankowych przesłanych przez Spółkę.
 6. Środki pieniężne przekazane przez Spółkę do BDM tytułem wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji nie podlegają oprocentowaniu.
 7. BDM nie ponosi odpowiedzialności względem Akcjonariuszy z tytułu zobowiązań wynikających z akcji, w tym z tytułu utraconych korzyści, w związku z nieotrzymaniem przez BDM od Spółki środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę należnych Akcjonariuszom świadczeń pieniężnych wynikających z akcji lub w związku z opóźnieniem ich wypłaty. Spółka zwalnia w tym zakresie BDM z wszelkiej odpowiedzialności.
 • §19
 1. BDM rejestruje w Rejestrze akcjonariuszy na zlecenie Spółki prawa poboru w objęciu akcji nowej emisji.
 2. W tym celu Spółka zobowiązana jest niezwłocznie przekazać do BDM uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz proponowanym dniu ustalenia prawa Akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji (Dzień PP).
 3. Jeżeli Spółka nie pobierze samodzielnie z Rejestru akcjonariuszy informacji o Akcjonariuszach uprawnionych do objęcia akcji nowej emisji, wówczas BDM, na wniosek Spółki, na podstawie informacji określonych w ust. 2, sporządza na koniec Dnia PP listę Akcjonariuszy uprawnionych do objęcia akcji nowej emisji i przesyła ją do Spółki na adres e-mail Spółki wskazany w Umowie.
 • §20
 1. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Rejestr akcjonariuszy jest zlokalizowany w siedzibie BDM w Bielsku-Białej.
 3. Wpisów do Rejestru akcjonariuszy dokonują upoważnieni pracownicy BDM.
 4. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony na bieżąco.

III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • §21
 1. Każdorazowa zmiana stanu Rejestru akcjonariuszy musi być potwierdzona wymaganymi dokumentami. Dokumenty te BDM przechowuje przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Każda operacja wymieniona w ust. 1 winna być utrwalona na nośnikach magnetycznych
  i przechowywana przez okres wskazany w ust. 1.
 • §22

BDM odpowiada za szkodę wyrządzoną Akcjonariuszowi przez niedołożenie należytej staranności w wykonaniu obowiązków BDM wynikających z Regulaminu.

 • §23

BDM pobiera od Akcjonariuszy opłaty i prowizje za wykonywanie poszczególnych czynności wynikających z Regulaminu w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji” stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 • §24
 1. BDM może odmówić wykonania Dyspozycji Akcjonariusza do czasu uregulowania przez niego opłat i prowizji.
 2. BDM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Tabeli opłat i prowizji”, proporcjonalnie do wpływu tych zmian na ogół ponoszonych przez BDM kosztów, w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących przyczyn:
 3. wystąpienia inflacji lub deflacji mierzonej wysokością średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, podawanego do publicznej wiadomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 4. wprowadzenie nowych przepisów prawa lub zmiana wykładni przepisów prawa, będąca skutkiem orzeczeń sądów lub uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inne właściwe organy lub urzędy, wpływających na wzrost kosztów obsługi Akcjonariuszy przez BDM,
 5. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, obsługi rozliczeń transakcji i innych kosztów ponoszonych przez BDM na rzecz instytucji rynku kapitałowego w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za pośrednictwem podmiotów współpracujących,
 6. wprowadzenie nowych usług o charakterze opcjonalnym z których korzysta Spółka/Klient i związanych z nimi opłat,
 7. zmiana zakresu, formy lub sposobu wykonywania usług, w tym w szczególności w celu dostosowania ich do aktualnych standardów działalności maklerskiej, warunków rynkowych, zmian technologicznych itp.
 8. BDM przesyła Emitentowi powiadomienie o zmianie „Tabeli opłat i prowizji” wraz z treścią zmian, co najmniej na 4 miesiące przed dniem wprowadzenia tych zmian w życie.
 • §25
 1. BDM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących przyczyn:
 1.             wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych organów władzy i administracji publicznej,
 1. zmiany funkcjonalności dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez BDM w ramach Regulaminu, w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu,
 2. zmiany warunków rynkowych wynikające z postępu technicznego, technologicznego i informatycznego,
 3. wprowadzenie nowych usług lub rezygnacja ze świadczenia niektórych usług oferowanych przez BDM,
 4. zmiany w systemie informatycznym BDM wpływające na usługi świadczone przez BDM lub na zasady korzystania z tych usług przez Spółkę lub Akcjonariuszy,
 5. zmiany porządkowe w Regulaminie, nie zwiększające zakresu obowiązków i nie zmniejszające zakresu uprawnień Spółki lub Akcjonariuszy,
 6. zmiany w zasadach odpłatności za usługi świadczone na podstawie Regulaminu.
 7. BDM przesyła Spółce powiadomienie o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmian, co najmniej na 4 miesiące przed dniem wprowadzenia tych zmian w życie.
 • §26
 1. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykonania Dyspozycji Akcjonariusza (bądź osoby przez niego upoważnionej) zgodnie z jej treścią.
 2. BDM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Regulaminie w przypadku zaistnienia okoliczności, za które BDM nie ponosi odpowiedzialności.
 3. BDM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • §27
 1. Spółka lub Akcjonariusz może złożyć skargę (w tym reklamację):
 2. w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce organizacyjnej BDM zajmującej się obsługą Akcjonariusza albo przesyłką pocztową (adresy podane są na stronie internetowej BDM bdm.pl),
 3. ustnie – telefonicznie na numer Infolinii 800-312-124 lub na numery telefonów jednostek organizacyjnych BDM zajmujących się obsługą Akcjonariusza (numery telefonów podane są na stronie internetowej BDM www.bdm.pl) albo osobiście do protokołu podczas wizyty przedstawiciela Spółki lub Akcjonariusza w każdej jednostce organizacyjnej BDM zajmującej się obsługą Akcjonariusza,
 4. w formie elektronicznej – na adres e-mail: skargi@bdm.pl.
 5. BDM rozpatruje skargę i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia skargi do BDM. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, BDM informuje o tym podmiot, który złożył skargę wyjaśniając przyczyny opóźnienia oraz wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określając jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
 6. BDM przekazuje podmiotowi, który złożył skargę informacje, o których mowa w ust. 2 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty listem poleconym lub kuriera na adres tego podmiotu oraz pełnomocnika, jeżeli podmiot ten złożył skargę za jego pośrednictwem.
 7. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg wskazane są w „Zasadach składania i rozpatrywania skarg Klientów”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.bdm.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej BDM zajmującej się obsługą Akcjonariusza.
 • §28
 1. Do spraw nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszystkie wynikłe spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla strony wnoszącej powództwo.